top of page

Ingen mer rapportering till BIS fr.o.m januari 2023

BIS, Blodövervakning i Sverige, inrättades av Svensk Förening för Transfusionsmedicin 2002 för att implementera ett hemovigilanssystem med bred inriktning. Arbetet har hittills letts av Arbetsgruppen för hemovigilans, BIS-arbetsgruppen, som består av en läkare med specialistkompetens från varje regionblodcentral.


BIS-arbetsgruppen har under 2021 flyttats från Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (KITM) till Svenska Blodalliansen (Swedish Blood Alliance, SweBA).

På beslut från SweBA kommer BIS-arbetsgruppen avsluta sitt uppdrag för den nationella insamlingen av hemovigilansdata i slutet av 2022. Årsrapport 2022 blir därför den sista årliga rapporten från BIS-arbetsgruppen.

Detta gäller fr.o.m. 1 januari 2023:

  • Inga rapporter från 2023 ska skrivas in i BIS datasystem. Systemet kommer att vara öppet under januari och februari månad för eftersläntrande rapporter från 2022.

  • Fortsättningsvis kommer avvikelser/händelser att hanteras i våra lokala avvikelsesystem och avvikelser/händelser av allvarligare karaktär kommer som vanligt att anmälas vidare till våra myndigheter och plasmauppköpare.

Det nationella hemovigilansarbetet kommer att fortsätta i en ny arbetsgrupp, Hemovigilans i Sverige (HIS). SweBA anser att en nationell hemovigilansgrupp är viktig och bör utvecklas. Målet är en automatiserad, standardiserad rapportering genom ökad användning av befintligt LIS (Prosang) för registrering och datauttag. Lärandekomponenten kan förbättras genom att årsrapporten kompletteras med en tydlig sammanfattning inklusive analys av lämpliga åtgärder.

Mohammad R. Abedi (ordförande), Unilabs Miodrag Palfi, Linköping Jesper Bengtsson, Lund Sofia Frändberg, Göteborg Maria Remes, Umeå Karin Schneider, Uppsala Virginia Strineholm, Örebro och Karlstad


http://www.kitm.se/ingen-mer-rapportering-till-bis-fr-o-m-januari-2023/

Senaste inlägg

Visa alla

Nya komponentkoder för aferesplasma med ACD-A

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för plasma från aferes med ACD-A som antikoagulans, som kompletterar de koder som publicerats år 2014 i Nyhetsbrev 14: E8002-E8009

Comments


bottom of page