top of page

IT-utskottet

Uppdrag och arbetsformer:

  • Utarbeta förslag till en nationell utformning av terminologi, syntax, protokoll och formulär avsedda till IT-stöd för transfusionsmedicinsk information. Förslag som syftar till en nationell standard skall förankras brett i regionerna av arbetsgruppens medlemmar

  • Föreslå områdesspecifika arbetsgrupper med representanter från IT-gruppen eller andra, särskilt tillfrågade, sakkunniga enligt uppdrag från SweBA, som ska rapportera kontinuerligt till SweBA. Respektive arbetsgrupp kan sedan om behov finns övergå till att förvalta och vidareutveckla IT-stödet

  • Vid behov kartlägga vilka rutiner och IT-stöd som införts samt hur detta utfallit. Sammanställningen redovisas i en årsrapport på SweBAS hemsida (gärna samtidigt med den nationella statistiken)

  • Insamla och sammanställa nationella statistiken (egen arbetsgrupp)

  • Alla regioner bör vara representerade. För gruppens sammansättning eftersträvas en tvärprofessionell kompetens där teknisk-, medicinsk - och användarspecifik kompetens från de IT-stöd som används finns representerad. Medlemmarna fungerar även som kontaktpersoner i respektive region. Leverantörer av IT-stöd och annan teknisk utrustning kan bjudas in till möten och diskussioner. Arbetsgruppen har ett heldagsmöte/år, vid behov kan extra arbetsmöten behövas. Telefon/virtuella möten efter behov. 

  • Gruppens uppdrag, sammansättning, årsrapporter och godkända minnesanteckningar publiceras på SweBAs Sharepointsida.

Medlemmar

Magnus Nordström

Ordförande

Stella Larsson

Teng Wang

Anders Andersson

Thorkild Sögaard

Per Herx

Charlotte Wieden

MajaVorkapic

Johannes Karlsson

Carina Johansson

Umeå

Stockholm

Stockholm

Unilabs

Göteborg

Skåne

Skåne

Jönköping

Örebro

Halland

Viktiga länkar och dokument för arbetsgruppen
bottom of page