top of page

IT-utskottet

Uppdrag och arbetsformer:

  • Utarbeta förslag till en nationell utformning av terminologi, syntax, protokoll och formulär avsedda till IT-stöd för transfusionsmedicinsk information. Förslag som syftar till en nationell standard skall förankras brett i regionerna av arbetsgruppens medlemmar

  • Föreslå områdesspecifika arbetsgrupper med representanter från IT-gruppen eller andra, särskilt tillfrågade, sakkunniga enligt uppdrag från SweBA, som ska rapportera kontinuerligt till SweBA. Respektive arbetsgrupp kan sedan om behov finns övergå till att förvalta och vidareutveckla IT-stödet

  • Utforma, utföra och sammanställa en (årlig) nationell enkät för att kartlägga vilka rutiner, IT-stöd som införts samt hur detta utfallit. Sammanställningen redovisas i en årsrapport på SweBAS hemsida (gärna samtidigt med den nationella statistiken)

  • Insamla och sammanställa nationella statistiken (egen arbetsgrupp)

  • Alla regioner bör vara representerade. För gruppens sammansättning eftersträvas en tvärprofessionell kompetens där teknisk-, medicinsk - och användarspecifik kompetens från de IT-stöd som används finns representerad. Medlemmarna fungerar även som kontaktpersoner i respektive region. Leverantörer av IT-stöd och annan teknisk utrustning kan bjudas in till möten och diskussioner. Arbetsgruppen har ett heldagsmöte/år, vid behov kan extra arbetsmöten behövas. Telefon/virtuella möten efter behov. 

  • Gruppens uppdrag, sammansättning, årsrapporter och godkända minnesanteckningar publiceras på SweBAs Sharepointsida.

Medlemmar

Magnus Nordström

Ordförande

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Stella Larsson

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Therese Löfgren

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Mohammad Abedi

Unilabs

Anders Andersson

Unilabs, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Christina Lundell

Unilabs, Skaraborgs sjukhus, Lidköping

Carina Johansson

Hallands sjukhus, Halmstad

Thorkild Sögaard

Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Barbro Sanfridsson

Blodcentralen Skåne

Per Herx

Blodcentralen Skåne

Maja Jämtgård

Jönköping

Elisabet Perlmann

Adjungerad

CSAM

Viktiga länkar och dokument för arbetsgruppen
bottom of page